ผู้บริหาร

นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา ศรีทิพยราษฏร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย นิตย์โชติ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ฤทธิ์ นวลเกลี้ยง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ วาดอักษร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ จันทร์ผลึก
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุริยา พรรณราย
ตำแหน่ง : ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ พรหมบุญทอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวก่อดีเหยาะ ชุมพรัด
ตำแหน่ง : ผู้แทนฝ่ายวิชาการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ กลิ่นเขียว
ตำแหน่ง : ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางปิยะนุช แต้ตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :