ประวัติความเป็น
ประวัติความเป็น

ประวัติวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2536 โดย พณฯ ท่านสังข์ทอง ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ในปี พ.ศ. 2539 การก่อสร้างอาคารต่างๆ แล้วเสร็จ และเปิดทำการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  4 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาพาณิชยกรรม มีนายโสภาคย์ แซมมณี  เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

          ปี พ.ศ. 2540  เปิดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างเชื่อมโลหะ

          ปี พ.ศ. 2542  เปิดสอนอาชีวศึกษาทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างยนต์

          ปี พ.ศ. 2543  เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรกิจ 

          เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน 2 สาขางาน  คือ  สาขางานเทคนิค  ยานยนต์ และสาขางานบัญชี

          ปี พ.ศ. 2544  เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ (รับจากผู้สำเร็จการศึกษา ม.6)  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปี พ.ศ. 2561 เปิดหลักสูตรประกาศยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการโรงแรม