หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วเปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาใน 2 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชาพาณิชยกรรม โดยมี   

7 สาขางาน คือ

1.1   สาขางานยานยนต์

1.2   สาขางานยานยนต์ (DVT)   

1.3   สาขางานโครงสร้าง

1.4   สาขางานไฟฟ้ากำลัง 

1.5   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์   

1.6   สาขางานการบัญชี    

1.7   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1.8   สาขางานการโรงแรม

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาใน 2 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและประเภทวิชาบริหารธุรกิจ โดย มี  4 สาขางาน  คือ

2.1    สาขางานเทคนิคยานยนต์

2.2    สาขางานไฟฟ้ากำลัง     

2.3    สาขางานการบัญชี   

2.4    สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ