แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
นางสุริยา  พรรณราย
หัวหน้าแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
นางปิยะนุช  แต้ตระกูล
ครูประจำแผนก
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
นางวันดี  บุญยะเดช
ครูประจำแผนก