ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา   ใฝ่ความรู้     คู่คุณธรรม    นำสังคม

 ใฝ่ความรู้  : นักเรียนนักศึกษา ต้องเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ฝึกให้เกิดทักษะสามารถนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน และโอกาสที่จะใช้ต่อเนื่องในการศึกษาต่อ และพัฒนาตนเองได้

          คู่คุณธรรม : การมีคุณธรรมประจำใจ ควบคู่กับการทำงาน มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ประหยัด อดทน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

         นำสังคม  : การปฏิบัติตนเป็นผู้นำทางวิชาการ พัฒนาตนให้ทันการณ์ ทันสมัยในสังคม   

วิสัยทัศน์  (Vision)

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจ  (Mission)

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในระดับฝีมือและเทคนิคให้มีคุณภาพมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศให้มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

2. บริการวิชาการ วิชาชีพ และฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น แก่ท้องถิ่น และชุมชน เป็นตามความต้องการและสามารถพึ่งพาตนเองได้

3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองที่ดี กับผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่มี

5. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา

อัตลักษณ์ผู้เรียน

“ทักษะดี บริการเยี่ยม

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“บริการสังคม”

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ เชิงวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพ สอดคล้องความต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงาน และชุมชน

2. สถานประกอบการ หน่วยงาน และชุมชนมีความพึงใจต่อคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา

3. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถด้านการจัดการธุรกิจอย่างแท้จริง

4. บริการวิชาการ วิชาชีพ และฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน

5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนอย่างพลเมืองที่ดี โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. ครู และผู้เรียนมีผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์และได้รับการเผยแพร่

7. มีเครือข่าย และความร่วมมือจากการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

8. การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปตามระเบียบกลไกการประกันคุณภาพฯ