พนักงานราชการครู

นายสมโชค ไวยรัตน์

นายอรุณ จันทร์ผลึก

นายชเนศ ไชยรักษ์

นายประเทือง ชุมนุ้ย

นางประไพ เรืองนุ่น

นางวรรณา ดิษสุวรรณ

นางวันดี บุญยะเดช

นางกานดา กลิ่นเขียว

นางปิยะนุช แต้ตระกูล

นายธีรชัย ย่องจีน

นางสาริณี รัตนะบุญโน

นางสาวอิษฎาอร แก้วน้อย