ข้าราชการครู

นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิทยา ศรีทิพยราษฏร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธวัชชัย นิตย์โชติ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุชาติ กลิ่นเขียว
ครู คศ.3

นางสุริยา พรรณราย
ครู คศ.2

นายณรงค์ฤทธิ์ นวลเกลี้ยง
ครู คศ.2

นายสาทิพย์ ชัยรักษ์
ครู คศ.2

นายสมศักดิ์ พรหมบุญทอง
ครู คศ.2

นายณรงค์ สุกแทน
ครู คศ.1

นางสาวก่อดีเหยาะ ชุมพรัด
ครู คศ.1

นายเชวง เรืองสวัสดิ์
ครู คศ.1