แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการบัญชี
นางกานดา  กลิ่นเขียว
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการบัญชี
นางสาวอิษฎาอร  แก้วน้อย
ครูประจำแผนก
แผนกวิชาการบัญชี
นางอารยา   ชนะพล
ครูประจำแผนก