แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายสาทิพย์  ชัยรักษ์
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาริณี  รัตนะบุญโน
ครุประจำแผนก