แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างยนต์
นายชเนศ ไชยรักษ์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างยนต์
นายทวี  แก้วแกมทอง
ครูประจำแผนก
แผนกวิชาช่างยนต์
นายดำรงค์  ขำเอียด
ครูประจำแผนก
แผนกวิชาช่างยนต์

นายเสรี  ไกรเทพ
ครูประจำแผนก
แผนกวิชาช่างยนต์
นายธวัช  อินทรัสพงศ์
ครูประจำแผนก