แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายเทพินทร์  บัวอินทร์
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายสุชาติ  กลิ่นเขียว
ครูประจำแผนก