ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายณรงค์ฤทธิ์  นวลเกลี้ยง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายณรงค์  สุกแทน
ครูประจำแผนก
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายเชวง   เรืองสวัสดิ์
ครูประจำแผนก
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นางกฤตกมล  มั่นสอน
ครูประจำแผนก