แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายณรงค์ฤทธิ์  นวลเกลี้ยง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง