แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายสมโชค  ไวยรัตน์
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน