แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาสามัญ
นางประไพ  เรืองนุ่น
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
แผนกวิชาสามัญ
นางสาวก่อดีเหยาะ  ชุมพรัด
ครูประจำแผนก
แผนกวิชาสามัญ
นายประเทือง  ชุมนุ้ย
ครูประจำแผนก
แผนกวิชาสามัญ
นางวรรณา  ดิษฐสุวรรณ
ครูประจำแผนก
แผนกวิชาสามัญ
นางสาวนิสาชล  ทิศสักบุรี
ครูประจำแผนก
แผนกวิชาสามัญ
นางสาวสนธยา  แสงมณี
ครูประจำแผนก