การประเมินหน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

4 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว รับการประเมินหน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพัทลุง (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

โครงการพัฒนาทักษะชิวิตเพื่อแก้ปัญหานักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยง

20 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อแก้ปัญหานักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยง โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการและรับฟังการบรรยายจากวิทยากรเกี่ยวกับ เรื่องทักษะการใช้ชีวิต,บทลงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด,เรื่องการครองตน,เรื่องกฎแห่งกรรม,และเรื่องการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา ณ ห้องประชุมพิทักษ์ชัยเขต วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

โครงการเชิงปฏิบัติการดำเนินการของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

19 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จัดโครงการอบรมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

กิจกรรมอบรมการใช้งานโปรแกรม ศธ. 02 ออนไลน์

วันที่ 19 กันยายน 2562  วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว โดยงานทะเบียน งานหลักสูตร และงานวัดผล ได้จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม ศธ. 02 ออนไลน์ ให้กับ ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา  ณ ห้องคอมพิวเตอร์วิทยาลัยฯ (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

กิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว"ดอกปาล์มเกมส์"

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 ดอกปาล์มเกมส์ ระหว่างวันที่ 15 - 23 สิงหาคม 2562  ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว โดยแบ่งเป็น 4 คณะสีได้แก่ คณะสีแดง  คณะสีเหลือง คณะสีเขียว และคณะสีน้ำเงิน จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น กีฬาฟุตบอล 9 คนชาย กีฬาวอลเลย์เลบอลผสมชายหญิง กีฬาแชร์บอลหญิง กีฬาเซปักตะกร้อชาย กีฬาเปตอง และการแข่งขันกรีฑา โดยเริ่มทำการแข่งขันกีฬาตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม และมีการเดินขบวนพาเหรด  พิธิเปิด และการแข่งขันกรีฑาในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ดูภาพกิจกรรมของการแข่งขันได้ดังนี้ 

                  #ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา 1
                  #ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา 2
                  #ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา 3
                  #ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา 4
                  #ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา 5
                  #ภาพกิจกรรมการเดินขบวนพาเหรด
 
                 #ภาพบรรยากาศพิธีเปิดและการแข่งขันกรีฑา
 
                 # ภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศการแข่งขันกีฬา  วีดีโอ1  วีดีโอ2   วีดีโอ3   วีดีโอ4   วีดีโอ5  วีดีโอ6   วีดีโอ7   วีดีโอ8   วีดีโอ9   วีดีโอ10   วีดีโอ11   วีดีโอ12  วีดีโอ13   วีดีโอ14   วีดีโอ15   วีดีโอ16  วีดีโอ17   วีดีโอ18

 

ข่าวประกวดราคา/สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ดูรายละเอียด

1.2 นโยบาย ของรัฐบาล กระทรวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  ดูรายละเอียด

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน

2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และเป้าประสงค์ของวิทยาลัย ดูรายละเอียด

2.2 จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น (ผลงานและรางวัล) ดูรายละเอียด

2.3 กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา ดูรายละเอียด

2.4 ประวัติความเป็นมา และข้อมูลด้านสถานที่ ดูรายละเอียด

2.5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร ดูรายละเอียด

2.6 ข้อมูลบุคลากร ดูรายละเอียด

2.7 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ดูรายละเอียด

ส่วนที่ 3 แผนการปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายงบประมาณ 

3.1 ประมาณการรายรับรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปีต่อไป)  ดูรายละเอียด

3.2 สรุปหน้างบรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียด

3.3 รายละเอียดโครงการฝ่ายวิชาการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียด

3.4 รายละเอียดโครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียด

3.5 รายละเอียดโครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียด

3.6 รายละเอียดโครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียด

3.7 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ / ดำเนินงานตามภาระงานประจำ / โครงการ / กิจกรรม  ดูรายละเอียด

ส่วนที่ 4  ภาคผนวก  ดูรายละเอียด