วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว เข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว และนายวิทยา ศรีทิพยราษฎร์ รองผู้อำนวยการ พบปะพูดคุย ให้กำลังใจแก่นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ให้ความอนุเคราะห์ในการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 1202 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาขีพบางแก้ว โดย ผู้อำนวยการ เยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ รองผู้อำนวยการ ณัฐกร อาจทอง นำคณะครู นักเรียน ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลี่อนที่ โดยแผนกวิชาข่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการเช็คตรวจซ่อม อาทิ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้กับประขาชน ณ วัดนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการ เยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ รองผู้อำนวยการ วิทยา ศรีทิพยราษฎร์ รองผู้อำนวยการ ณัฐกร อาจทอง จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ทั้งนี้วิทยาลัยฯได้จัดให้มีกิจกรรมดังต่อไปนีั
๑.ผู้อำนวยการ พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา 
๒.มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นักเรียนนักศึกษาที่ผลการเรียนดี
๓.มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะ แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกีฬา 
๔.ครูที่ปรึกษาพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองแจ้งข้อมูลข่าวสาร แจ้งแนวปฎิบัติของนักเรียนนักศึกษา
๕.จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ นักเรียนชั้น ปวช.๑ ปวช.๒ และ ปวช.๓
(ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

 

โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ เพื่อตรวจความพร้อมรถก่อนออกเดินทาง ตรวจเช็คสภาพรถ ณ บริษัทรถมือสอง DS ออโต้คาร์ บ้านโคกกอก ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงโดยให้บริการ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ บริการตรวจซ่อมรถยนต์ รถจยย. โดยทีมครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคพัทลุง วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วจะให้บริการในวันที่ ๑และวันที่๒ มกราคม ๒๕๖๓ (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

 

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยมีการแสดงของแผนกวิชาตางๆ,โฟล์คซอง,ร้องเพลงและการจับฉลากแลกของวัญ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ข่าวประกวดราคา/สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ดูรายละเอียด

1.2 นโยบาย ของรัฐบาล กระทรวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  ดูรายละเอียด

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน

2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และเป้าประสงค์ของวิทยาลัย ดูรายละเอียด

2.2 จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น (ผลงานและรางวัล) ดูรายละเอียด

2.3 กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา ดูรายละเอียด

2.4 ประวัติความเป็นมา และข้อมูลด้านสถานที่ ดูรายละเอียด

2.5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร ดูรายละเอียด

2.6 ข้อมูลบุคลากร ดูรายละเอียด

2.7 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ดูรายละเอียด

ส่วนที่ 3 แผนการปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายงบประมาณ 

3.1 ประมาณการรายรับรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปีต่อไป)  ดูรายละเอียด

3.2 สรุปหน้างบรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียด

3.3 รายละเอียดโครงการฝ่ายวิชาการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียด

3.4 รายละเอียดโครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียด

3.5 รายละเอียดโครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียด

3.6 รายละเอียดโครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียด

3.7 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ / ดำเนินงานตามภาระงานประจำ / โครงการ / กิจกรรม  ดูรายละเอียด

ส่วนที่ 4  ภาคผนวก  ดูรายละเอียด