เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน(ASEAN Inter - Parliamentary Assembly - AIPA)

ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน


1.นายธีระพัฒน์  บุญพันธ์
2.นางวรรณา  โกสิยาภรณ์
3.นายพีระศักดิ์  อินทรสุวรรณ
4.นายวีระศักดิ์  อินทร์กลับ
5.นายณรงค์  หวังอีน
6.นายนฤดล  นวลงาม
7.นายธราเทพ  นาคเผือก
8.นายวิเชียร  บุญเตี่ยว
9.นายประเสริฐ  ถึงวิสัย

นายณรงค์ฤทธิ์   นวลเกลี้ยง

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

 

นายณรงค์   สุกแทน

ครูประจำแผนกวิชา

 

 

   นางสาวศริวรรณ  คำภักดี
 ครูประจำแผนกวิชา
                     

นายสุชาติ กลิ่นเขียว
 ครูประจำแผนกวิชา

kritamon

นางกฤตกมล   มั่นสอน

ครูประจำแผนกวิชา