เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน(ASEAN Inter - Parliamentary Assembly - AIPA)

ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน


1.นายธีระพัฒน์  บุญพันธ์
2.นางวรรณา  โกสิยาภรณ์
3.นายพีระศักดิ์  อินทรสุวรรณ
4.นายวีระศักดิ์  อินทร์กลับ
5.นายณรงค์  หวังอีน
6.นายนฤดล  นวลงาม
7.นายธราเทพ  นาคเผือก
8.นายวิเชียร  บุญเตี่ยว
9.นายประเสริฐ  ถึงวิสัย

ข้อมูลบุคลากร
ปีการศึกษา รายการ ดาวน์โหลด/เปิด
2561 ผังโครงสร้างวิทยาลัย ดาวน์โหลด
 ดาวน์โหลด ผู้บริหาร กรรมการวิทยาลัย กรรมการบริหารสถานศึกษา  
  ข้อมูลบุคลาการภาคเรียนที่1/2561  
  ข้อมูลบุคลากรภาคเรียนที่2/2561  
  จำนวนบุคลากร  
  พนักงานราชการ  
  ครูพิเศษ  
  เจ้าหน้าที่ นักการ ยาม