เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน(ASEAN Inter - Parliamentary Assembly - AIPA)

ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน


1.นายธีระพัฒน์  บุญพันธ์
2.นางวรรณา  โกสิยาภรณ์
3.นายพีระศักดิ์  อินทรสุวรรณ
4.นายวีระศักดิ์  อินทร์กลับ
5.นายณรงค์  หวังอีน
6.นายนฤดล  นวลงาม
7.นายธราเทพ  นาคเผือก
8.นายวิเชียร  บุญเตี่ยว
9.นายประเสริฐ  ถึงวิสัย

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศีกษา 2555-2556

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

**************************************************

 

1.  นายพิทักษ์    ธรรมา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ประธานกรรมการ

 

2.   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการ

 
3.  นายบุญปัน บุญยะเดช รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการ

 
4.  นายศิริวัฒน์ รักสกุล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการ

 

 

5.   ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กรรมการ

 


6.  นายสุชาติ แต้ตระกูล ผู้แทนฝ่ายวิชาการ กรรมการ

 


7.   ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กรรมการ

 


8.  นายประเสริฐ วงค์สวัสดิ์ ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร กรรมการ

 


9.  นางสุริยา พรรณราย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

 


10.  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

 


11. นายสมโชค ไวยรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

 


12. นางปิยะนุช แต้ตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการและเลขานุการ


13.  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ