เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน(ASEAN Inter - Parliamentary Assembly - AIPA)

ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน


1.นายธีระพัฒน์  บุญพันธ์
2.นางวรรณา  โกสิยาภรณ์
3.นายพีระศักดิ์  อินทรสุวรรณ
4.นายวีระศักดิ์  อินทร์กลับ
5.นายณรงค์  หวังอีน
6.นายนฤดล  นวลงาม
7.นายธราเทพ  นาคเผือก
8.นายวิเชียร  บุญเตี่ยว
9.นายประเสริฐ  ถึงวิสัย

ชื่อผลงาน ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานพิมพ์ดีด รหัสวิชา
                     3200-1012 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
ผู้วิจัย  นางสุริยา   พรรณราย  
  ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว  อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง  
ปีที่รายงาน พ.ศ. 2557
บทคัดย่อ
 ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานพิมพ์ดีด รหัสวิชา 3200-1012 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1  วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว  โดยมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานพิมพ์ดีด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1  วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาพื้นฐานพิมพ์ดีด   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1  วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว  ที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานพิมพ์ดีด กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง ปีที่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและแผนกวิชาการบัญชี(ม.6) วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 18 คนซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติที(t-test) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานพิมพ์ดีด จำนวน  10  หน่วย  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานพิมพ์ดีด วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 
 ผลการวิจัย พบว่า
1) ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานพิมพ์ดีด รหัสวิชา 3200-1012  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1  วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว  เท่ากับ  89.44/85.83  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งสมมติฐานไว้ 80/80 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 หลังเรียนด้วยอกสารประกอบการเรียนการสอน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ซึ่งเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานพิมพ์ดีด สามารถพัฒนาการเรียนรู้ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3) ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ที่มีต่อเอกสารประกอบกาเรียนการสอนวิชาพื้นฐานพิมพ์ดีด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก