แห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา

10 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการชมบุญ ลาภอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการวิทยา ศรีทิพยราษฎร์ รองผู้อำนวยการณัฐกร อาจทอง นำคณะครู บุคลากร นักเรียนชั้น ปวช.1 นักศึกษา นทศ. ร่วมกันแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปีั 2562 ณ วัดรัตนวราราม อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 

Read more ...

การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562

28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว รับการประเมินกิจกรรม"สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562

Read more ...

การประเมินและตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center

26 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการชมบุญ ลาภอุปถัมถ์ รองผู้อำนวยการวิทยา ศรีทิพยราษฎร์ รองผู้อำนวยการณัฐกร อาจทอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินและตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center แบบถาวร ระดับภาคใต้ ณ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center แบบถาวรวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จ.พัทลุง

Read more ...

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์จังหวัดพัทลุง

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง จัดการแข่งขันกีฬาอาชิวะเกมส์จังหวัดพัทลุง โดยสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง

Read more ...

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและพิธีมอบทุนการศึกษา โดยมีกิจกรรมพิธีไหว้ครูช่างหน้าพระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครู  มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษา และมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

Read more ...

ข่าวประกวดราคา/สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์

ชื่อผลงาน ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานพิมพ์ดีด รหัสวิชา
                     3200-1012 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
ผู้วิจัย  นางสุริยา   พรรณราย  
  ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว  อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง  
ปีที่รายงาน พ.ศ. 2557
บทคัดย่อ
 ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานพิมพ์ดีด รหัสวิชา 3200-1012 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1  วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว  โดยมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานพิมพ์ดีด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1  วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาพื้นฐานพิมพ์ดีด   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1  วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว  ที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานพิมพ์ดีด กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง ปีที่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและแผนกวิชาการบัญชี(ม.6) วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 18 คนซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติที(t-test) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานพิมพ์ดีด จำนวน  10  หน่วย  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานพิมพ์ดีด วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 
 ผลการวิจัย พบว่า
1) ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานพิมพ์ดีด รหัสวิชา 3200-1012  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1  วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว  เท่ากับ  89.44/85.83  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งสมมติฐานไว้ 80/80 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 หลังเรียนด้วยอกสารประกอบการเรียนการสอน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ซึ่งเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานพิมพ์ดีด สามารถพัฒนาการเรียนรู้ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3) ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ที่มีต่อเอกสารประกอบกาเรียนการสอนวิชาพื้นฐานพิมพ์ดีด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก