เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน(ASEAN Inter - Parliamentary Assembly - AIPA)

ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน


1.นายธีระพัฒน์  บุญพันธ์
2.นางวรรณา  โกสิยาภรณ์
3.นายพีระศักดิ์  อินทรสุวรรณ
4.นายวีระศักดิ์  อินทร์กลับ
5.นายณรงค์  หวังอีน
6.นายนฤดล  นวลงาม
7.นายธราเทพ  นาคเผือก
8.นายวิเชียร  บุญเตี่ยว
9.นายประเสริฐ  ถึงวิสัย

ข้อมูลงบประมาณ
ปีการศึกษา รายการ ดาวน์โหลด/เปิด
2561 สรุปงบหน้ารายจ่าย
จำแนกงบประมาณตามหมวดเงิน
งบหน้ารายจ่าย
ดาวน์โหลด   ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 1
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 2
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 3
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 4
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 5
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 6
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 7
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 8
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 9
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 10
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 11
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 12
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 13
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 14
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 15
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 16
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 17
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 18
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 21
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 22
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 23
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 24
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 25
  สรุปงบประมาณวัสดุฝึก สรุปงบประมาณวัสดุฝึก