เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน(ASEAN Inter - Parliamentary Assembly - AIPA)

ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน


1.นายธีระพัฒน์  บุญพันธ์
2.นางวรรณา  โกสิยาภรณ์
3.นายพีระศักดิ์  อินทรสุวรรณ
4.นายวีระศักดิ์  อินทร์กลับ
5.นายณรงค์  หวังอีน
6.นายนฤดล  นวลงาม
7.นายธราเทพ  นาคเผือก
8.นายวิเชียร  บุญเตี่ยว
9.นายประเสริฐ  ถึงวิสัย

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา รายการ ดาวน์โหลด/เปิด
2561
จำนวนนักเรียนนักศึกษา จำนวนนักเรียนนักศึกษา
 ดาวน์โหลด จำนวนนักศึกษาระบบเทียบโอนความรู้ฯ จำนวนนักศึกษาเทียบโอน
  แผนภูมิจำนวนนักเรียนนักศึกษา แผนภูมิจำนวนนักศึกษา
  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
  จำนวนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวนนศ.ระยะสั้น
  จำนวนนักเรียนแกนมัธยม2/2557 จำนวนนักเรียนแกนมัธยม
  จำนวนนักเรียนแกนมัธยม1/2558 จำนวนนักเรียนแกนมัธยม1-2558
  ตารางเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษา ปวช. ตารางเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษา
  ตารางเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษา ปวส. ตารางเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษา