Print
Category: Uncategorised
Hits: 443

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2561-2565

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

คำชี้แจง ดูรายละเอียด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา  ดูรายละเอียด

ส่วนที่ 2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ดูรายละเอียด

ส่วนที่ 3 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 ดูรายละเอียด

ภาคผนวก  ดูรายละเอียด