เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน(ASEAN Inter - Parliamentary Assembly - AIPA)

ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน


1.นายธีระพัฒน์  บุญพันธ์
2.นางวรรณา  โกสิยาภรณ์
3.นายพีระศักดิ์  อินทรสุวรรณ
4.นายวีระศักดิ์  อินทร์กลับ
5.นายณรงค์  หวังอีน
6.นายนฤดล  นวลงาม
7.นายธราเทพ  นาคเผือก
8.นายวิเชียร  บุญเตี่ยว
9.นายประเสริฐ  ถึงวิสัย

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จ.พัทลุง

ส่งเสริมผู้เรียนฝึกประกอบอาชีพอิสระและเรียนรู้การจัดทำธุรกิจ 
ต่อยอดธุรกิจแบบครบวงจร และหารายได้ระหว่างเรียน เป็น
แหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมธุรกิจ Start Up การฝึกงานในสถานศึกษา


ประกาศ
นักเรียน นักศึกษาที่สนใจประกอบอาชีพอิสระ หารายได้ระหว่างเรียน
ขณะเรียน สนใจสอบถาม/สมัครได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ครูชเนศ   ไชยรักษ์

ตัวอย่างธุรกิจ