เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน(ASEAN Inter - Parliamentary Assembly - AIPA)

ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน


1.นายธีระพัฒน์  บุญพันธ์
2.นางวรรณา  โกสิยาภรณ์
3.นายพีระศักดิ์  อินทรสุวรรณ
4.นายวีระศักดิ์  อินทร์กลับ
5.นายณรงค์  หวังอีน
6.นายนฤดล  นวลงาม
7.นายธราเทพ  นาคเผือก
8.นายวิเชียร  บุญเตี่ยว
9.นายประเสริฐ  ถึงวิสัย

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จำนวน 25เครื่อง งบประมาณ 725,000 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ดาวน์โหลดคุณลักษณะครุภัณฑ์คลิกที่นี่