เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน(ASEAN Inter - Parliamentary Assembly - AIPA)

ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน


1.นายธีระพัฒน์  บุญพันธ์
2.นางวรรณา  โกสิยาภรณ์
3.นายพีระศักดิ์  อินทรสุวรรณ
4.นายวีระศักดิ์  อินทร์กลับ
5.นายณรงค์  หวังอีน
6.นายนฤดล  นวลงาม
7.นายธราเทพ  นาคเผือก
8.นายวิเชียร  บุญเตี่ยว
9.นายประเสริฐ  ถึงวิสัย

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

เรื่องการสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครูเรือนแถว วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
*********************************************************************************
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครูเรือนแถว

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว งบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนของรัฐบาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 ราคากลางของงานจ้าง

เป็นเงินทั้งสิ้น 1,220,799 บาท(หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)  รายละเอียดการสอบราคาคลิกที่นี่(ดาวน์โหลด)