Print
Category: งานกิจกรรม
Hits: 122

19 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จัดโครงการอบรมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)