ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวัน

ดูภาพข่าวกิจกรรมประจำวัน

การแข่งขันทักษะระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2562

📣วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ👉งานฝึกฝีมือ🎉ระดับภาค ภาคใต้  และขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ทักษะงานเชื่อมด้วย SMAW,TIG กับรางวัลลำดับที่ 4  และแสดงความยินดีกับนายสิทธิชัย สูขยูง  ตัวแทนนักร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย เข้าร่วมประกวดการร้องเพลงรอบคัดเลือก (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 
 # เวลา 06.30 น. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราถบพิตร ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟบางแก้ว (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

# 08.30 น.ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราถบพิตร ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางแก้ว (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

# และวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายณัฐกร อาจทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว นำคณะลูกเสือจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกหญ้าแฝก ณ ลำคลองข้างที่ว่าการอำเภอบางแก้ว ม.6 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

ผู้อำนวยการเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ เดินทางมาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

 

ผอ.เยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว เดินทางมาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของแผนกต่างๆ และดูสภาพแวดล้อมทั่วไป อาทิ อาคารเรียน  พื้นที่ใช้สอย  บ้านพักครูวิทยาลัยฯและอื่นๆ (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ผอ.เยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์   เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว โดยมีคณะผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลาและสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลาร่วมมาส่งท่านผู้นวยการเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์  โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วและสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารหน่วยงานและผู้นำท้องถิ่นในอำเภอบางแก้ว  มาร่วมต้อนรับ ท่านผู้นวยการเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์  ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี 2562

การประกวดสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2562  ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  จัดโดยวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว  โหลดเอกสารสรุปจำนวนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2562

ข่าวประกวดราคา/สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์

ค่านิยม12ประการ

ค่านิยมหลัก 12 ประการ มีอะไรบ้าง

 1.       ความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงความสำนึกและภาคภูมิใจความเป็นไทยปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ  และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

2.      ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น  ละความเห็นแก่ตัว  รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือสังคมและบุคคลที่ควรให้  รู้จักควบคุมตัวเองเมื่อประสบกับความยากลำบากและสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

3.      กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

การประพฤติที่แสดงถึงการรู้จักบุญคุณ ปฏิบัติตามคำสั่งสอน  แสดงความรัก  ความเคารพ  ความเอาใจใส่  รักษาชื่อเสียง  และตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่  ผู้ปกครอง  และครูอาจารย์

4.      ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม

การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตั้งใจเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียน  แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

 

5.      รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

การปฏิบัติตนที่แสดงถึงการเห็นคุณค่า  ความสำคัญ  ภาคภูมใจ  อนุรักษ์  สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาม

6.      มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน

การประพฤติปฏิบัติตน  โดยยึดมั่นในคำสัญญา  มีจิตใจโอบอ้อมอารี  ช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่ช่วยได้  ทั้งกำลังทรัพย์  กำลังกาย  และกำลังสติปัญญา

7.      เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง

การแสดงถึงการมีความรู้  ความเข้าใจ  ปฏิบัติตนตามหน้าที่และสิทธิของตนเอง  เคารพสิทธิของผู้อื่นภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

8.      มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

การปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และกฎหมายไทย  มีความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่

9.      มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ  รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ทำอย่างรอบคอบ  ถูกต้องเหมาะสม  และน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

10.  รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  มีความรู้  มีคุณธรรม  และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

11.  มีความเข้มแข็งทั้งร่ายกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลสมีความละอายเกรง กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

การปฏิบัติตนให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัย  และมีจิตใจที่เข้มแข็ง  มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป  ไม่กระทำความชั่วใด ๆ ยึดมั่นในการทำความดีของศาสนา

12.  คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

นิยาม  การปฏิบัติตนและให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  และประเทศชาติ  ยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ของส่วนรวม

ติ  ยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ของส่วนรวม