เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน(ASEAN Inter - Parliamentary Assembly - AIPA)

ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน


1.นายธีระพัฒน์  บุญพันธ์
2.นางวรรณา  โกสิยาภรณ์
3.นายพีระศักดิ์  อินทรสุวรรณ
4.นายวีระศักดิ์  อินทร์กลับ
5.นายณรงค์  หวังอีน
6.นายนฤดล  นวลงาม
7.นายธราเทพ  นาคเผือก
8.นายวิเชียร  บุญเตี่ยว
9.นายประเสริฐ  ถึงวิสัย

ใบคะแนนรวม วผ.1

ปีการศึกษา 2558

ปวช.1
ลำดับ กลุ่ม ดาวน์โหลด
1. 58 ช่างยนต์ 1 ดาวน์โหลด
2. 58 ช่างยนต์ 2 ดาวน์โหลด
3. 58 ช่างยนต์ ทวิภาคี ดาวน์โหลด
4. 58 ช่างเชื่อมโลหะ ดาวน์โหลด
5. 58 ช่างไฟฟ้ากำลัง ดาวน์โหลด
6. 58 บัญชี ดาวน์โหลด
7. 58 อิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
8. 58 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดาวน์โหลด
ปวช.2
1.

57 ชย.1

ดาวน์โหลด
2. 57 ชย.2 ดาวน์โหลด
3. 57 ชย. ทวิภาคี ดาวน์โหลด
4. 57 ชช. ดาวน์โหลด
5. 57 ชฟ. ดาวน์โหลด
6. 57 ชอ. ดาวน์โหลด
7. 57 บช. ดาวน์โหลด
8. 57 คธ. ดาวน์โหลด
ปวช.3
1. 56 ชย. ดาวน์โหลด
2. 56 ชย. ทวิภาคี ดาวน์โหลด
3. 56 ชช. ดาวน์โหลด
4. 56 ชฟ. ดาวน์โหลด
5. 56 ชอ. ดาวน์โหลด
6. 56 บช. ดาวน์โหลด
7. 56 คธ. ดาวน์โหลด