แห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา

10 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการชมบุญ ลาภอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการวิทยา ศรีทิพยราษฎร์ รองผู้อำนวยการณัฐกร อาจทอง นำคณะครู บุคลากร นักเรียนชั้น ปวช.1 นักศึกษา นทศ. ร่วมกันแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปีั 2562 ณ วัดรัตนวราราม อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 

Read more ...

การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562

28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว รับการประเมินกิจกรรม"สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562

Read more ...

การประเมินและตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center

26 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการชมบุญ ลาภอุปถัมถ์ รองผู้อำนวยการวิทยา ศรีทิพยราษฎร์ รองผู้อำนวยการณัฐกร อาจทอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินและตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center แบบถาวร ระดับภาคใต้ ณ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center แบบถาวรวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จ.พัทลุง

Read more ...

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์จังหวัดพัทลุง

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง จัดการแข่งขันกีฬาอาชิวะเกมส์จังหวัดพัทลุง โดยสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง

Read more ...

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและพิธีมอบทุนการศึกษา โดยมีกิจกรรมพิธีไหว้ครูช่างหน้าพระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครู  มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษา และมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

Read more ...

ข่าวประกวดราคา/สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์

ชื่องานวิจัย       รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
                         รหัสวิชา 3000-0206 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
                         สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
ชื่อผู้วิจัย          นายสุชาติ   แต้ตระกูล
สถานศึกษา      วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
ปีที่ศึกษา          2557

บทคัดย่อ

    รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
รหัสวิชา 3000-0206  สำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วยให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าร้อยละของความก้าวหน้า
ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการประยุกต์
ใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ตามใบงานการออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย รหัสวิชา
3000-0206 ของนักศึกษากับเกณฑ์ร้อยละ 80   ประชากรคือ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือเอกสารประกอบการสอน แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
ใบปฏิบัติงานการประยุกต์ใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (μ)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และค่าร้อยละ
ผลการวิจัยปรากฏว่า
    1) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
รหัสวิชา 3000-0206 มีประสิทธิภาพ 82.19/83.18 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 80/80
    2) ร้อยละของความก้าวหน้าของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เท่ากับร้อยละ 38.12 และร้อยละ85.45 ตามลำดับ และความก้าวหน้าของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 47.34  ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้
    3) ทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ตามใบงานการออกแบบโปรแกรม
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย รหัสวิชา3000-0206 ของนักศึกษาเฉลี่ยร้อยละ 82.60 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 80
    4) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือมีค่าเฉลี่ย (μ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ) เท่ากับ 4.76 และ 0.28