การประเมินหน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

4 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว รับการประเมินหน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพัทลุง (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

โครงการพัฒนาทักษะชิวิตเพื่อแก้ปัญหานักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยง

20 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อแก้ปัญหานักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยง โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการและรับฟังการบรรยายจากวิทยากรเกี่ยวกับ เรื่องทักษะการใช้ชีวิต,บทลงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด,เรื่องการครองตน,เรื่องกฎแห่งกรรม,และเรื่องการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา ณ ห้องประชุมพิทักษ์ชัยเขต วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

โครงการเชิงปฏิบัติการดำเนินการของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

19 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จัดโครงการอบรมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

กิจกรรมอบรมการใช้งานโปรแกรม ศธ. 02 ออนไลน์

วันที่ 19 กันยายน 2562  วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว โดยงานทะเบียน งานหลักสูตร และงานวัดผล ได้จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม ศธ. 02 ออนไลน์ ให้กับ ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา  ณ ห้องคอมพิวเตอร์วิทยาลัยฯ (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

กิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว"ดอกปาล์มเกมส์"

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 ดอกปาล์มเกมส์ ระหว่างวันที่ 15 - 23 สิงหาคม 2562  ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว โดยแบ่งเป็น 4 คณะสีได้แก่ คณะสีแดง  คณะสีเหลือง คณะสีเขียว และคณะสีน้ำเงิน จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น กีฬาฟุตบอล 9 คนชาย กีฬาวอลเลย์เลบอลผสมชายหญิง กีฬาแชร์บอลหญิง กีฬาเซปักตะกร้อชาย กีฬาเปตอง และการแข่งขันกรีฑา โดยเริ่มทำการแข่งขันกีฬาตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม และมีการเดินขบวนพาเหรด  พิธิเปิด และการแข่งขันกรีฑาในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ดูภาพกิจกรรมของการแข่งขันได้ดังนี้ 

                  #ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา 1
                  #ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา 2
                  #ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา 3
                  #ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา 4
                  #ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา 5
                  #ภาพกิจกรรมการเดินขบวนพาเหรด
 
                 #ภาพบรรยากาศพิธีเปิดและการแข่งขันกรีฑา
 
                 # ภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศการแข่งขันกีฬา  วีดีโอ1  วีดีโอ2   วีดีโอ3   วีดีโอ4   วีดีโอ5  วีดีโอ6   วีดีโอ7   วีดีโอ8   วีดีโอ9   วีดีโอ10   วีดีโอ11   วีดีโอ12  วีดีโอ13   วีดีโอ14   วีดีโอ15   วีดีโอ16  วีดีโอ17   วีดีโอ18

 

ข่าวประกวดราคา/สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์

ชื่องานวิจัย       รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
                         รหัสวิชา 3000-0206 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
                         สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
ชื่อผู้วิจัย          นายสุชาติ   แต้ตระกูล
สถานศึกษา      วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
ปีที่ศึกษา          2557

บทคัดย่อ

    รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
รหัสวิชา 3000-0206  สำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วยให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าร้อยละของความก้าวหน้า
ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการประยุกต์
ใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ตามใบงานการออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย รหัสวิชา
3000-0206 ของนักศึกษากับเกณฑ์ร้อยละ 80   ประชากรคือ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือเอกสารประกอบการสอน แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
ใบปฏิบัติงานการประยุกต์ใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (μ)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และค่าร้อยละ
ผลการวิจัยปรากฏว่า
    1) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
รหัสวิชา 3000-0206 มีประสิทธิภาพ 82.19/83.18 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 80/80
    2) ร้อยละของความก้าวหน้าของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เท่ากับร้อยละ 38.12 และร้อยละ85.45 ตามลำดับ และความก้าวหน้าของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 47.34  ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้
    3) ทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ตามใบงานการออกแบบโปรแกรม
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย รหัสวิชา3000-0206 ของนักศึกษาเฉลี่ยร้อยละ 82.60 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 80
    4) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือมีค่าเฉลี่ย (μ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ) เท่ากับ 4.76 และ 0.28