เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน(ASEAN Inter - Parliamentary Assembly - AIPA)

ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน


1.นายธีระพัฒน์  บุญพันธ์
2.นางวรรณา  โกสิยาภรณ์
3.นายพีระศักดิ์  อินทรสุวรรณ
4.นายวีระศักดิ์  อินทร์กลับ
5.นายณรงค์  หวังอีน
6.นายนฤดล  นวลงาม
7.นายธราเทพ  นาคเผือก
8.นายวิเชียร  บุญเตี่ยว
9.นายประเสริฐ  ถึงวิสัย

 Prapai

นางประไพ    เรืองนุ่น

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ

 Pratuang

นายประเทือง  ชุมนุ้ย

ครูประจำแผนกวิชา

 

Wanna

นางวรรณา   ดิษฐสุวรรณ

ครูประจำแผนกวิชา

   
   

นางสาวนิสาชล  ทิศสักบุรี

ครูประจำแผนกวิชา

 

นางสาวจินตนา  ลอยลิบ

ครูประจำแผนกวิชา