Print
Category: Uncategorised
Hits: 1915

 

นายชเนศ   ไชยรักษ์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

 

นายทวี   แก้วแกมทอง

ครูประจำแผนกวิชา

 

 

 

นายสมเกียรติ  วาดอักษร

ครูประจำแผนกวิชา

 

นายดำรงค์  ขำเอียด

ครูประจำแผนกวิชา

 

นายธวัช  อินทรัสพงศ์

ครูประจำแผนกวิชา

 

นายเสรี  ไกรเทพ

ครูประจำแผนกวิชา