เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน(ASEAN Inter - Parliamentary Assembly - AIPA)

ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน


1.นายธีระพัฒน์  บุญพันธ์
2.นางวรรณา  โกสิยาภรณ์
3.นายพีระศักดิ์  อินทรสุวรรณ
4.นายวีระศักดิ์  อินทร์กลับ
5.นายณรงค์  หวังอีน
6.นายนฤดล  นวลงาม
7.นายธราเทพ  นาคเผือก
8.นายวิเชียร  บุญเตี่ยว
9.นายประเสริฐ  ถึงวิสัย

chanad

นายชเนศ   ไชยรักษ์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

tawee

นายทวี   แก้วแกมทอง

ครูประจำแผนกวิชา

 

 

นายรักชาติ   ปานเพชร

ครูประจำแผนกวิชา

damrong

นายดำรงค์  ขำเอียด

ครูประจำแผนกวิชา

tawad

นายธวัช  อินทรัสพงศ์

ครูประจำแผนกวิชา