วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว เข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว และนายวิทยา ศรีทิพยราษฎร์ รองผู้อำนวยการ พบปะพูดคุย ให้กำลังใจแก่นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ให้ความอนุเคราะห์ในการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 1202 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาขีพบางแก้ว โดย ผู้อำนวยการ เยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ รองผู้อำนวยการ ณัฐกร อาจทอง นำคณะครู นักเรียน ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลี่อนที่ โดยแผนกวิชาข่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการเช็คตรวจซ่อม อาทิ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้กับประขาชน ณ วัดนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการ เยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ รองผู้อำนวยการ วิทยา ศรีทิพยราษฎร์ รองผู้อำนวยการ ณัฐกร อาจทอง จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ทั้งนี้วิทยาลัยฯได้จัดให้มีกิจกรรมดังต่อไปนีั
๑.ผู้อำนวยการ พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา 
๒.มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นักเรียนนักศึกษาที่ผลการเรียนดี
๓.มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะ แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกีฬา 
๔.ครูที่ปรึกษาพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองแจ้งข้อมูลข่าวสาร แจ้งแนวปฎิบัติของนักเรียนนักศึกษา
๕.จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ นักเรียนชั้น ปวช.๑ ปวช.๒ และ ปวช.๓
(ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

 

โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ เพื่อตรวจความพร้อมรถก่อนออกเดินทาง ตรวจเช็คสภาพรถ ณ บริษัทรถมือสอง DS ออโต้คาร์ บ้านโคกกอก ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงโดยให้บริการ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ บริการตรวจซ่อมรถยนต์ รถจยย. โดยทีมครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคพัทลุง วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วจะให้บริการในวันที่ ๑และวันที่๒ มกราคม ๒๕๖๓ (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

 

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยมีการแสดงของแผนกวิชาตางๆ,โฟล์คซอง,ร้องเพลงและการจับฉลากแลกของวัญ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ข่าวประกวดราคา/สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์

ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ได้ประกาศจัดตั้ง  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2536 โดย ฯพณฯ ท่านสังข์ทอง   ศรีธเนศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ     ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 7  และได้รับการจัดสรรงบประมาณสิ่งก่อสร้างระหว่าง    ปี 2537 -2539 ในวงเงิน 27 ล้านบาท  มีพื้นที่ประมาณ 110 ไร่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านสายอาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น และได้เปิดทำการสอนใน              ปีการศึกษา  2539  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 2 ประเภทวิชา คือ ช่างอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม โดยมี 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาพณิชยการ โดยมีนายโสภาคย์  แซมมณี เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาคนแรก ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว  มีนักเรียนนักศึกษาจำนวน 510 คน เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 2 ประเภทวิชา คือ ช่างอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  โดยมี 6 สาขางาน คือ สาขางานยานยนต์ สาขางานเชื่อมโลหะ สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานการบัญชี และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน   2 ประเภทวิชา คือ ช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ โดยมี 4 สาขางาน คือ สาขางานเทคนิคยานยนต์  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า สาขางานการบัญชี สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มีบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 61 คน โดยมีนายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จังหวัดพัทลุง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  ที่  210 หมู่ที่ 6 ตำบลนาปะขอ  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93140 โทรศัพท์ 0-7469-7185 โทรสาร 0-7469-7467 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต http://www.bangkaew.ac.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ phatthalung 05 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  มีพื้นที่ 110 ไร่ ห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง  ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร ห่างจากสนามบินหาดใหญ่ประมาณ 62 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร เดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 1,000 กิโลเมตร เดินทางโดยรถไฟประมาณ  870  กิโลเมตร

3.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สภาพชุมชน
อำเภอบางแก้ว ตั้งอยู่ในจังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย 3 ตำบล 32 หมู่บ้าน และ 3 องค์การบริหารส่วนตำบล มีพื้นที่ทั้งหมด 119 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง ประมาณ 45 กิโลเมตร
เศรษฐกิจ
อำเภอบางแก้วส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงมาได้แก่ การค้า การบริการ รายได้หลักของอำเภอบางแก้วจึงมาจากภาคเกษตร สินค้าการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา  และผลไม้  การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในอำเภอบางแก้ว ส่วนใหญ่แล้วเป็นการเลี้ยงรายย่อยและเลี้ยงควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพอื่น สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ สุกร โคนม โคเนื้อและเป็ด ไก่  เป็นต้น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบางแก้ว ซึ่งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงดังนี้
1.  ข้าวสังข์หยดซ้อมมือ
2.  การแกะรูปหนังตะลุง
3.  ลูกหยีกวน
สังคม  แหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอก
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว  มีแหล่งการเรียนรู้ภายใน  ดังนี้
-  ห้องสมุด
-  ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
-  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
-  ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต
-  การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับทุกแผนกวิชา
-   ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
-  โรงฝึกงานและห้องปฏิบัติการของแผนกวิชาต่าง ๆ
นอกจากนั้น วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว  ยังมีแหล่งการเรียนรู้ภายนอกที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษา ดังนี้
-  โครงการฟาร์มพระราชดำริ
-  ชมรมแกะหนังตะลุงพื้นบ้าน
-  วัดตะเขียนบางแก้ว
-  บ้านเรียนรู้เกษตรธรรมชาติบางแก้ว
-  ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางแก้ว
-  ชมรมศิลปวัฒนธรรมบ้านต้นสน
-  สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา จำนวน 71 แห่ง

ทำเนียบผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

1.นายโสภาคย์   แซมมณี  พ.ศ. 2536 -2548

2.นายปรีชา  ทวีชาติ พ.ศ. 2548 -2550

3.นายประจวบ   จันทรภาโส  พ.ศ.2550 - 2551

4.นายธีระพัฒน์   บุญพันธุ์    พ.ศ. 2551 - 2558

5.นายพิทักษ์   ธรรมา พ.ศ. 2558 - 2559

6.นายสุนิตย์    ธรรมประพัทธ์  พ.ศ.2559 - 2560

7.นางชมบุญ  ลาภอุปถัมภ์  พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน